Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Pokud jste zákazníkem společnosti Blue Rent, a.s., odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). Tímto dokumentem poskytujeme zákazníkům informace o zpracovávání jejich osobních údajů a o jejich právech a povinnostech. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován.

Kdo je správce?

Společnost Blue Rent, a.s., IČ: 27622436, se sídlem Modřanská 102, PSČ 14700 Praha 4, která je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 11274, zastoupená předsedou představenstva Filipem Guryčou. Tato společnost poskytuje své služby v souladu s platnou legislativou a s osobními údaji zákazníků nakládá v souladu s platnými právními předpisy.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel: 777 656 272 nebo na e-mail: pujcovna@bluerent.cz.

Prohlašujeme

že veškeré interní procesy týkající se zpracovávání osobních údajů probíhají v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a po 25. 5. 2018 rovněž v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Dále jako správce Vašich osobních údajů budeme zpracovávat Vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.

Při zpracování osobních údajů dodržujeme zásady zákonnosti zpracování osobních údajů a dále se zaměřujeme na zákonnost, korektnost, transparentnost, omezení účelu, minimalizaci údajů, přesnost, omezení uložení, integritu a důvěrnost osobních údajů.

Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně. Společnost vede evidenci veškerých činností, a to jak ručních, tak i automatizovaných, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů. 

Jaké údaje zpracováváme a proč?

Zavazujeme se k tomu, že nebudeme od vás požadovat větší rozsah údajů, než je nezbytně nutné pro dosažení každého z níže uvedených účelů.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií a zabezpečených archivů. Chráníme je jako kdyby byly naše vlastní. Udržujeme organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení Vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

Přístup k Vašim osobním údajům v naší společnosti mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Zaměstnanci zákaznické podpory mají přístup pouze k těm osobním údajům, které potřebují pro autorizaci požadavků a identifikaci zákazníka. Tento přístup je nutný pro řádný chod zákaznické podpory služeb.

Zaměstnanci mající přístup k osobním údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

Dále pak zprostředkovatelé vedení účetnictví, tedy společnost ACTA M, s.r.o., Na hlinách 1786/16, 182 00 PRAHA 8. Dalším možným zpracovatelem je společnost AKCENTA CZ a.s., IČO: 25163680, Salvátorská 931/8, Staré Město, 110 00 Praha, která nám zajišťuje bankovní spojení v EUR a její platební údaje.

Jak dlouho jsou osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu trvání důvodu zpracování osobních údajů.

Osobní údaje, které jsou nutné k vedení zákaznického účtu, budou za účelem vedení zákaznického účtu zpracovávány po dobu poskytování služeb. Jestliže zákazník i po skončení poskytování služeb nezruší svůj zákaznický účet, budeme i nadále zpracovávat jeho osobní údaje, které jsou nutné k tomu, abychom jeho zákaznický účet mohli vést, a to po dobu 3 roků.

Provozní a lokalizační záznamy, které nám ukládá zákon zpracovávat, jsou uchovány po dobu 6 měsíců na základě zákonného důvodu plnění právních povinností, které nám ukládá § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích).

Po ukončení poskytování objednané služby a po zániku všech souvisejících závazků z uzavřené smlouvy přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat a vymažeme je, pokud tyto osobní údaje nebo některé z nich nejsou zpracovávány pro jiný účel.

Pokud zpracováváme osobní údaje z důvodu plnění právní povinnosti, zpracovávání pro tento účel ukončíme po uplynutí stanovené lhůty 10 let.

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte právo

V případě vašich pochybností o souladu zpracování vašich osobních údajů s právními předpisy máte možnost podat stížnost k dozorovému úřadu, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz).

 

Tyto zásady jsou účinné od 25.5.2018